Kennisbank
Bijbelkennis

De vrouw, de Zoon, en de draak

Deze post is deel 6 van 6 in de serie Elijah

A-A´ De vrouw heeft een verheven hemelse positie. Haar verschijning is heerlijk en koninklijk. Zij is een koningin, omgeven door licht. Wie is deze vrouw? Er zijn heel wat verklaringen. Ik houd het op Israël (Jer. 4:31, Jer. 31, Ps. 89). Zonder Israël is er geen Koninkrijk. Deze vrouw gaat na de geboorte van haar Kind naar een woeste plek, waar zij verzorgd moet worden en bescherming nodig heeft. De woestijn is de plek van de ballingschap.

De tijd is gelimiteerd en vastgesteld op 1260 dagen. Dat is omgerekend 3,5 jaar. Het voert te ver om hierop door te gaan, maar ik zie veel parallellen met de tijd van Elia. Ook hij was 3,5 jaar in een woeste plaats en kreeg eten van de raven en de weduwe. Omdat hier van dagen wordt gesproken, is het aannemelijk dat het hier gaat om een periode van 1260 jaar. In mijn boek over Elijah duid ik dit op de periode 538-1798 AD. Dat is de periode dat de paus de geestelijke macht in de kerk kreeg. (De wereldlijke macht loopt van 554-1814 AD). Het is ook deze 1260 dagen waarop de twee getuigen profeteren (Openb. 11:11:3). Zie ook het schema Tijd, tijden en een halve tijd in de downloadsectie.

B-B´ De vrouw is zwanger en schreeuwt in barensnood. Opmerkelijk genoeg zegt Jesaja dat de Vrouwe Sion al gebaard heeft voordat haar een wee overkwam (Jes. 66:7). Nog voor een wee haar overkwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. En de Bijbel zegt dat de wereld weeën zal hebben als de Messias opnieuw komt. De schepping zucht in barensnood.

De vrouw baart een Kind. Dat zal een Koning zijn, want een ijzeren scepter is in Zijn hand. (Psalm 2). Dat Kind wordt direct weer weggenomen. Voordat de draak kans heeft om het Kind te verslinden.

Onmiskenbaar wordt de geboorte van de Messias uitgebeeld. Jesaja profeteerde dat JHWH Zelf een teken zou geven. Een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren. Zijn Naam zal Immanuël zijn (Jes. 7:14). Wat zegt de engel van de Heer tegen de herders? Ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk [nl. Israël] wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe (Luk. 2). En Simeon zegt later: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden.

C-C‘ Er is ook een ander tekentegelijkertijd. Ook dat is een koninklijke verschijning. Ondanks de veelkoppigheid is het ook een eenheid. Het heeft één doel: het Kind te verslinden. Plaats: voor de vrouw. De draak wordt 12x in Openb. genoemd en wordt in de volgende perikoop met naam en toenaam genoemd: het is de satan.

D  Dit is het centrale gedeelte van dit chiasme. Het is een bijzonder beeld. Waarom staat er dat een derde deel van de sterren op de aarde geworpen zijn? Is het uit woede dat zijn opzet niet gelukt is? Of speelt er iets anders? Het vers is een omslagpunt. Van een hemels gezicht gaat het naar de aardse werkelijkheid.

Uit vers 7-18 blijkt dat de satan uit de hemel gegooid wordt. En dat hij zijn engelen meeneemt. Dat zijn de sterren van de hemel. Letterlijke sterren kunnen het niet zijn, want die zouden de aarde vernietigen.

Toen de discipelen op stage waren geweest en bij Jezus terugkwamen, toen vertelden ze wat ze gedaan hadden. Ook de demonen waren hen onderworpen. Toen zei Jezus: Ik heb het gezien. De satan viel als een bliksem uit de hemel. Het maakt duidelijk dat de strijd om het Koninkrijk op de aarde voortgezet wordt. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus.

Toch vind ik het geen bevredigende verklaring. We lezen dat de draak zelf met zijn staart de sterren naar de aarde werpt. Dat kan er ook op duiden dat hij ten tijde van de geboorte versterking naar de aarde gestuurd heeft. Jes. 9:14 spreekt over kop en staart. De oudste en aanzienlijke zijn de kop. De staart is de leugens onderwijzende profeet. Want de leiders van het volk zijn misleiders. Wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht. Dat was duidelijk het geval ten tijde van het leven Jezus op de aarde. Hoe vaak lezen we niet over demonen in het Evangelie. Maar de leiders van het volk zijn misleiders. Zij noemen Jezus de overste van de duivelen. En wat zei Jezus: pas op dat u niemand misleidt.

De staart die de sterren van de hemel veegt kan daarom zien op de leugengeesten die naar de aarde zijn gekomen.

Tenslotte, we lezen dat het eerste en derde teken GROOT zijn. Het woordje groot [megas] komt maar liefst 75x in Openbaring voor, meer dan in enig ander boek van het NT. En als je deze 75x doorleest, dan valt op dat groot nagenoeg altijd te maken heeft met de hemel, met wat van God komt. Of het nu een grote stem is, een groot zwaard, een grote ster van de hemel, een grote aardbeving, de grote dag van Zijn wraak, of ook een grote vrees die op de mensen kwam. Vandaar de het eerste en het derde teken groot zijn.

Het tweede teken is niet groot, maar de oude slang daarentegen wordt wel de grote rode draak genoemd. Hij doet grote wondertekenen die de mensen op de aarde bedwelmen. Hij heeft een mond vol grootspraak, en zijn stad is het grote Babylon. Is hij niet altijd bezig geweest om zich groter voor te doen dan hij is?

Het grote teken in Openbaring 12 verschijnt in de hemel en niet aan de hemel. Het sterrenbeeld van 23 september 2017 was geen vervulling of interpretatie zijn van dat profetische woord. De vervulling begon toen onze Heiland geboren werd. Toen werd Zijn ster gezien als een wegwijzer. Nergens in de Schrift worden sterrenbeelden gebruikt om de (feest)tijden te duiden; dat is voorbehouden aan de zon en de maan. In Job staat dat de sterren een plaats hebben, volgens de verordeningen van God (Job 38:31). Daarom gebruiken we ze wel om onze plaats te bepalen, zoals een zeeman navigeert op de sterren.

Meerdere keren verzochten de Farizeeën en Schriftgeleerden Jezus om een teken uit de hemel (Matth. 12). Zij kregen het teken van Jona de profeet. Hij was een type van de Heere Jezus. Eigenlijk zegt Yeshua: Ik ben het teken Zelf. Jona ging naar Nineve, naar de heidenvolken. Zij bekeerden zich op de boodschap van Jona.

Joden vragen om een teken, de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij prediken Christus de Gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok, en voor de Grieken een dwaasheid (1 Kor. 22-23). Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Jezus de Messias, de kracht van God en de wijsheid van God.

Kijk jij ook met verlangen uit naar de komst van de Messias? Het vraagt om de wijsheid en inzicht van de mannen van Issaschar om de tijden (en gebeurtenissen) te overzien (1 Kron. 12:32). Dat was hetzelfde inzicht als Jozef in Egypte had, om te weten wat gedaan moest worden. Let wel, het is inzicht om te weten wat gedaan moet worden, niet om wat gebeuren gaat. Hoe wist Jozef wat er gedaan moest worden? Hij had inzicht gekregen van God in de dromen van de Farao.

Het zijn niet de sterren die ons vertellen wat gedaan moet worden. Openbaring 12 e.v. verschaft ons inzicht in de tijden en de gebeurtenissen. De beesten komen op uit de zee en de aarde. Zij zullen de heiligen vervolgen en de wereld misleiden met grote tekenen. Zijn de barensweeën aanstaande (Rom. 8)? Het is tijd om wakker te worden. We mogen ons niet laten ontstellen door de tekenen aan de hemel, maar worden opgeroepen om de wil van de Heilige uit te voeren. En dit is wat Jezus zegt dat we moeten doen: Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer de tijd is (Markus 13:33). Waken en bidden dus.

Groot is het teken van de geboorte, sterven, en hemelvaart van de Messias. Hij is het Licht van de wereld. Maar groot is ook het teken van de dag van Gods wraak. Want de Messias is ook de Koning van de koninkrijken van deze wereld. Hij troont nu in de hemel, en Hij komt terug om Zijn troon op aarde op te eisen. In de hemel is geen tijd. Daarom zegt de Schrift ook: heden als je Zijn stem hoort, verhardt dan je hart niet. Voordat de donkere dagen komen.

Serie navigatie